จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยออนไลน์ เป็นการนำเสนอสาระเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในรอบรั้วเขียว-ทองของเราในรอบเดือนที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ควรจดจำและบันทึกไว้เป็น “จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย” ซึ่งจะนำเสนอในทุกๆเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่นำเสนอออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. พระบรมวงศานุวงศ์กับ มสธ.
  2. ประวัติความเป็นมา
  3. พัฒนาการก้าวหน้า
  4. แหล่งศึกษาเพื่อปวงชน
  5. บริการสังคมให้วัฒนา