บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ

สำนักงานเลขานุการ

นายอาเขต แก้วสว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอาเขต แก้วสว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสมชาย ทดสอบระบบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.จำเรียง จงเกาะกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 7472

น.ส.กัญญารัตน์ บริกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธีรกานต์ งามลักษณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสมชาย ทดสอบระบบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายเทคนิค

หน่วยจัดหาทรัพยากร
น.ส.รัตนาภรณ์ แดนนา

บรรณารักษ์ ชำนาญการ
โทร. 7472

นายรณชัย ไวยจินดา

เจ้าหน้าที่

นายณภัทร ทองธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่

นายฐกฤต วันเพ็ญ

เจ้าหน้าที่

น.ส.รัตนาภรณ์ แดนนา

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

นายรณชัย ไวยจินดา

เจ้าหน้าที่

นายณภัทร ทองธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่

หน่วยห้องสมุดสาขา