มาตรฐานรูปแบบไฟล์

มาตรฐานรูปแบบไฟล์ในการจัดเก็บและให้บริการในคลังปัญญา มสธ.

ไฟล์ดิจิทัลต่าง ๆ ที่จัดเก็บอยู่ในคลังปัญญา มสธ. มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการ อีกทั้งสามารถนำเอาไฟล์ดิจิทัลต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน และช่วยลดปัญหาไฟล์ดิจิทัลล้าสมัย ทางคลังปัญญา มสธ. จึงได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานตามชนิดไฟล์ที่จะนำมาจัดเก็บและให้บริการในคลังปัญญา มสธ. รายละเอียด ดังนี้

ไฟล์ดิจิทัล ที่จัดเก็บในคลังปัญญา มสธ. จะมีรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการทุกคน เหมาะสมกับการสงวนรักษา และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทางคลังปัญญา มสธ. กำหนดมาตรฐานรูปแบบไฟล์ สำหรับการจัดเก็บและให้บริการ

ชนิดไฟล์รูปแบบมาตรฐานไฟล์ดิจิทัล
ไฟล์เอกสาร (Text documents)PDF, PDF/A, PDF/X
ไฟล์รูปภาพ (Images)JPEG (.jpg, .jpeg)
PNG
GIF
ไฟล์วิดีทัศน์ (Video)MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
MPEG-4 H264 (.mp4)
mov (QuickTime Movie)
ไฟล์เสียง (Audio)WAV (Waveform Audio File Format)
MP3 (MPEG -1 และ MPEG 2/Audio Layer III)