สิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้งานคลังปัญญา มสธ.

คลังปัญญา มสธ. ประกาศสิทธิ์การใช้งานไฟล์ดิจิทัลในคลังปัญญา มสธ. ด้วยสัญญาอนุญาตการใช้งานแบบเปิด Creative Common Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) คือ เผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง โดยได้นำรูปของสัญญาอนุญาตดังกล่าวมาติดไว้ที่หน้าเว็บไซต์คลังปัญญา มสธ. แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่รูปเพื่อลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของ Creative Commons เพื่ออ่านรายละเอียดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือสามารถดูได้ที่นี่ 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้นำไฟล์ดิจิทัลไปใช้ตามเงื่อนไขของสิทธิ์ที่ได้ประกาศไว้ ทางคลังปัญญา มสธ. ได้ทำเป็น Pop-up เตือนบนหน้าเว็บไซต์ส่วนของนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและดาวน์โหลดไฟล์ เป็นข้อความว่า

“คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน -- "เอกสารที่กำลัง Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ This material is reserved for educational use only, not allowed for commercial use. Forbidden to modify the content, and cite the document when use."

มาตรการและแนวทางดำเนินการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศผิดเงื่อนไข

สำนักบรรณสารสนเทศ ให้บริการคลังสารสนเทศแบบเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ/หรือที่ได้รับสิทธิหรือมีสิทธิในการเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งในแวดวงวิชาการและการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยไม่อนุญาตให้นำข้อมูลที่ปรากฏในคลังสารสนเทศไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า รวมถึงไม่อนุญาตให้ดัดแปลงผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน และต้องมีการอ้างอิงเอกสารทุกครั้งเมื่อมีการนำไปใช้ ทั้งนี้หากสำนักฯ พบหรือได้รับแจ้งว่ามีการนำผลงานที่ปรากฏในคลังสารสนเทศไปใช้โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด สำนักฯจะดำเนินการดังนี้
 1. ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้กระทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดให้หยุดการกระทำที่ผิดเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมถึงให้ระงับการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการกระทำที่ผิดเงื่อนไขและข้อกำหนด (หากมีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวแล้ว)
 2. กรณีที่ผลงานที่กระทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนด ได้มีการเผยแพร่โดยห้องสมุด หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ สำนักฯ จะทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังห้องสมุด หน่วยงาน องค์กรเหล่านั้น เพื่อระงับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
 3. หากผู้กระทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดไม่ให้ความร่วมมือ สำนักฯ จะแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังงานนิติการ กองกฎหมายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป

แนวปฏิบัติการดำเนินการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือมีชั้นความลับของคลังปัญญา มสธ.

 1. ผลงานต้องผ่านการเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ผ่านการแต่งตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
 2. เจ้าของผลงานต้องจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีการรับรองว่าไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ยังไม่ได้ตกเป็นสมบัติสาธารณะ และไม่มีข้อความที่ผิดกฎหมายปรากฎอยู่ในเนื้อหาของงานดังกล่าว
 3. ผลงานฉบับสมบูรณ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชา ว่าจะนำส่งสำนักบรรณสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ห้องสมุดและนำเข้าระบบคลังปัญญา มสธ. หรือไม่ โดยเนื้อหาผลงานต้องไม่เข้าข่ายข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือมีชั้นความลับ ดังต่อไปนี้
  • เนื้อหามีการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ ขัดต่อจริยธรรมการวิจัย และนโยบาย แนวทาง มาตรฐานในการทำวิจัย และผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
  • เนื้อหามีลักษณะยั่วยุ ปลุกปั่น ปลุกระดม หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทและ
   ความไม่สงบเรียบร้อย และเกิดผลกระทบในสังคมเป็นวงกว้าง
  • เนื้อหาของผลงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • เนื้อหามีลักษณะไม่คำนึงถึงข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษยชน และการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • เจ้าของผลงานไม่ประสงค์เผยแพร่ข้อมูลในคลังปัญญา มสธ. อย่างเปิดเผย
 4. การดำเนินการกรณีมีข้อร้องเรียนพบข้อมูลที่นำเข้าระบบและเผยแพร่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
  • ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ ดังนี้
  • เมื่อได้รับข้อร้องเรียน สำนักบรรณสารสนเทศจะตรวจสอบระเบียนเมทาดาทาและไฟล์ต้นฉบับ เพื่อดำเนินการระงับการเผยแพร่ชั่วคราว พร้อมทั้งติดต่อแจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักบัณฑิตศึกษารับทราบและพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักฯ จะดำเนินการตามผลการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียน
  • หากผลการพิจารณาให้ระงับการเผยแพร่ถาวร ให้สำนักฯ ดำเนินการถอดไฟล์และลบระเบียนข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบคลังปัญญา มสธ.
 5. เนื้อหาที่ปรากฎใน ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของคลังปัญญา มสธ. เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว สำนักบรรณสารสนเทศไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

คลังปัญญา มสธ. (STOUIR : Sukhothai Thammathirat Open University Intellectual Repository) เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศดิจิทัลวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ที่เป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งบทความวารสารที่ผลิตและเผยแพร่
โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2565 เพื่อการจัดเก็บ สงวนรักษา
และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช