แบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ประจำปี 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดทำแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะการให้บริการของห้องสมุดที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มความสะดวกเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปและเพื่อปรับปรุงงานบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรดตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565