บริการห้องสมุดสำหรับ

ผู้ใช้ทั่วไป

แบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดทำแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะการให้บริการของห้องสมุดที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มความสะดวกเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป