สถาบัน หน่วยงานต่างๆ และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน โดยคณะบุคลากรของหน่วยงานที่เคยร่วมงาน หรือเป็นศิษย์ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ และอื่นๆ ในโอกาสจัดงานกิตติการ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีและเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื่องในวาระและโอกาสต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2529-2561 รวมทั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้จัดทำหนังสือและเว็บไซต์ไว้เองด้วย มีผลงานหนังสือทั้งสิ้น 21 เล่ม เว็บไซต์ 3 เว็บไซต์ วีดิทัศน์ 1 เรื่อง และห้องแสดงอัตชีวประวัติและผลงาน 1 ห้อง

หนังสือ

2529

กิตติการ: เอกสารบรรณาการในโอกาสการจัดงาน “กิตตการ” เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลเกียรติคุณดีเด่น 9 กรกฎาคม 2529. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน, 2529. 101 หน้า.

เอกสารบรรณาการในโอกาสจัดงาน กิตติการ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดทำโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลเกียรติคุณดีเด่นจากมหาวิทยาลัยและองค์การวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากผลสำเร็จของการริเริ่มและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นวิธีการจัดการศึกษาแบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้อยู่ ได้แก่ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยเปิดแห่งสหราชอาณาจักร ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น จาก มหาวิทยาลัยมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา และรางวัลเกียรติคุณนักการศึกษาดีเด่น จากสภาการศึกษาเพื่อการสอนระหว่างประเทศ

2532

บรรณานุกรมศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. นนทบุรี: สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2532. 113 หน้า.

หนังสือรวบรวมผลงานทางวิชาการและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในช่วงดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ครอบคลุมหนังสือและผลงานวิจัย เอกสารการสอนชุดวิชา บทความ เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ดูงาน และสัมมนาต่างประเทศ การบรรยายและอภิปรายทางวิชาการ สุนทรพจน์ บทสัมภาษณ์ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ รายการต่างๆ และไมโครฟิช

2534

กิตติการ: เอกสารบรรณาการในโอการจัดงาน “กิตติการ” เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาอักษรศาสตร์ จาก Andhra Pradesh Open University เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย และรางวับกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2534. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. 2534. 47 หน้า.

เอกสารบรรณาการในโอกาสจัดงาน กิตติการ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน จัดทำโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ จากผลของความอุตสาหะสร้างสรรค์และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วม ดังนี้

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยอันตรแห่งประเทศอินเดีย (Andhra Pradesh Open University) เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย

รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

2537

อมรวิชช์ นาครทรรพ. จิตรวรรณนา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. 2537. 77 หน้า. ภาพประกอบ.

วิจิตรวรรณา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 จัดพิมพ์เพื่อเป็นการฉลองอายุ 60 ปีของ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ที่เล่าเกร็ดประวัติชีวิตของท่านในช่วงต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน เป็นการเขียนแนววรรณนา ที่เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ตัวท่านศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ร่วมกับการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและผลงานที่มีการบันทึกไว้ในที่ต่างๆ เนื้อหาประกอบด้วย ชีวิตวัยเด็ก เข้ากรุงเทพฯ เรียนจุฬาฯ สู่ครุศาสตร์ ไปเมืองนอก มีครอบครัว เริ่มทำงาน เริ่มบริหาร สู่ทบวงมหาวิทยาลัย ก้าวต่อไปของชีวิต และประวัติและผลงาน

2544

กิตติการ: เอกสารบรรณาการในโอการจัดงาน “กิตติการ” เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และรางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัย สถาบัน สมาคม และองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2537-2544 22 ธันวาคม 2544. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. 2544. 130 หน้า.

เอกสารบรรณาการในโอกาสจัดงาน กิตติการ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน จัดทำโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและรางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัย สถาบัน สมาคม และองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2537-2544 ดังนี้

 • ปริญญาวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำ และโล่กิตติการ จาก มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น จาก สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education)
 • ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จาก สถาบันพระปกเกล้า
 • รางวัลเกียรติคุณเมธีแห่งแห่งศูนย์นวัตกรรม (Follow of ACEID Awards) จาก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสังคม) จาก มหาวิทยาลัยเกริก อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติสูงยิ่ง เหรียญทองดวงดารา จากประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

2546

กิตติการ: เอกสารบรรณาการงานมงคล “เจริญวัย” ในโอกาสอายุเปลี่ยนหลักแรก เพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และรางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัยและสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง พ.ศ.2545-2546 22 ธันวาคม 2546. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. 2546. 43 หน้า.

เอกสารบรรณาการงานมงคลเจริญวัย ในโอกาสอายุเปลี่ยนเลขหลักแรก เพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิต แด่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน จัดทำโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน โอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและรางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น จากมหาวิทยาลัย และสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง พ.ศ. 2545-2546 ดังนี้

 • ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การศึกษาทางไกล) จาก มหาวิทยาลัขสุโขทัยธรรมาธิราช
 • โล่รางวัลเกียรติคุณบริการอันมีคุณประโยชน์ยิ่ง (Meritorious Service Award) จาก สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย

2548

กิตติการ: เอกสารบรรณาการงาน “กิตติการ” เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรร์จุลจอมเกล้า และได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง พ.ศ.2547-2548 22 ธันวาคม 2548. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. 2548. 39 หน้า.

เอกสารบรรณาการงาน กิตติการ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดทำโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรร์จุลจอมเกล้าและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง พ.ศ. 2547 – 2548 ดังนี้

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการความรู้) จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยเปิดแห่งฮ่องกง

2549

วิจิตรกิตติวิชญาจารย์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2550. 147 หน้า.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันฉลองอายุครบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นการรวบรวมงานเขียนของนักวิชาการ ที่สะท้อนความคิดและการกระทำในฐานะผู้นำทางการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื้อหาครอบคลุม 4 ส่วน ได้แก่ ความเป็นกิติวิชาญาจารย์ด้านต่างๆ เช่น นักบริหารการศึกษา ด้านนักปฏิรูปการศึกษา ความเป็นนักนวัตกรรม นักอุดมศึกษา ความเป็นกิตติวิชญาด้านการศึกษา ความเป็นกิตติวิชญาด้านอื่นๆ เช่น นักวิชาการ นักบริหารราชการดีเด่น นักการเมือง นักภาษา และคุณลักษณะกับแบบแผนของการดำเนินงานที่ยึดถือปฏิบัติ

2551

วิจิตร ศรีสอ้าน. (2551). วาทกิจของวิจิตร ศรีสอ้าน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย). 165 หน้า. ภาพประกอบ.

เป็นหนังสือที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดทำขึ้นเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเรื่องการพูดและเป็นบันทึกช่วยจำของตนเอง ที่ประมวลและคัดสรรโดยการถอดเทปบันทึกเสียงบางเรื่องที่พูดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2549 เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน เป็นการพูดเชิงพิธีการ นิติบัญญัติ ประชาสัมพันธ์ และวิชาการ รวมทั้งคำกล่าวและคำปราศรัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด 24 เรื่อง เพื่อสะท้อนว่า “วาทกิจ” นั้นเป็น “ภารกิจ” สำคัญในการทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือนี้พิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

2552

กิตติการ: เอกสารบรรณาการงาน “กิตติการ” เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและรางวัลเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยและองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง พ.ศ.2550-2552 22 ธันวาคม 2552.. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. 2552. 61 หน้า.

เอกสารบรรณาการงาน กิตติการ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี าสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดทำโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. จิตร ศรีสอ้าน ในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและรางวัลเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยและองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง พ.ศ. 2550-2552

 • ปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยเปิดวาวะซาน (Wawasan Open University) ประเทศมาเลเซีย
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • เกียรติบัตรปูชนียาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เกียรติบัตรศาสตราภิชาน จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โล่สามศรเกียรติยศ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิและทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม จาก นายกรัฐมนตรี
 • เกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านสหกิจศึกษา และการได้รับเกีรติคุณยกย่องเป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ริเริ่มและประกอบคุณูปการต่อกิจกรรมค่ายอาสาสมัคร ในโอกาสครบ 50 ปี ค่ายอาสาสมัคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

ภาพเก่าเล่าเรื่องแห่งความทรงจำ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. 2552. 73 หน้า. ภาพประกอบ.

หนังสือรวบรวมภาพประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโครงการและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้ริเริ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสยามรวบรวมโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา สมาคมต่างๆ จัดพิมพ์และเผยแพร่เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 75 ปี ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

2552

นวัตกรรมวิจิตร: เนื่องในโอกาสฉลองอายุครบ 75 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 22 ธันวาคม 2552. กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. 2552. 72 หน้า.

เป็นหนังสือที่รวบรวมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชีวิต และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดและการดำเนินการของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน การนำเสนอนวัตกรรมภายในเล่มจัดลำดับตามแนวคิดและช่วงเวลาการทำงานของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื้อหาประกอบด้วย นวัตกรรมค่ายอาสาสมัคร นวัตกรรมการวิจัยสถาบัน นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในระบบเปิด นวัตกรรมมหาวิทยาลัยในเรือนจำ นวัตกรรมเสริมสมอง นวัตกรรมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และนวัตกรรมสหกิจศึกษา

2554

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (พ.ศ. 2506-2553). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2554. 207 หน้า. ภาพประกอบ.

หนังสือรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นงานวิจัย ตำราประกอบการสอน เอกสารการบรรยาย บทความในวารสาร บทความนหนังสือ และปาฐกถาต่างๆ เนื้อหาครอบคลุมด้านกฏหมายการศึกษา การบริหารการศึกษา การเมืองการปกครองกับการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาขั้นอุดมศึกษา การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โรงเรียนสาธิต และสหกิจศึกษา จัดพิมพ์โดยสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุรนารี

2555

วิจิตร ศรีสอ้าน. วิจิตรลิขิต. นนทบุรี: วิจิตรภาคียสถาน. 2556. 72 หน้า. ภาพประกอบ.

เป็นการรวบรวมงานที่สะท้อนแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ทางด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและในประชาคมโลก ที่เผยแพร่ใน website ชื่อ http://wichitlikhit.com มารวมเป็นเล่ม เช่น องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานั้นคัญไฉน การอุดมศึกษาเพื่อมวลชน ความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลเชื่อมโยงกับพัฒนาการอุดมศึกษาไทย สหกิจศึกษานั้นสำคัญไฉน พํฒนาการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย ร่วมคิด เริ่มทำ สร้างนวัตกรรมบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ความสับสนและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การนำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ

2556

วิจิตรภาคียสถาน. นนทบุรี: วิจิตรภาคียสถาน. 2556. 88 หน้า. ภาพประกอบ.

เป็นหนังสือเกี่ยวกับ วิจิตรภาคียสถาน สถานที่ตั้งของ 4 หน่วยงานประกอบด้วย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมสหกิจศึกษาไทย เนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของวิจิตรภาคียสถาน การตั้งชื่อและการจัดระบบบริหารวิจิตรภาคียสถาน และตราสารข้อบังคับและคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ และสมาคมฯ ทั้ง 4 หน่วยงาน

2556

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตตโต). สัมโมทนียกถา ในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. นนทบุรี: วิจิตรภาคียสถาน. 2557. 32 หน้า. ภาพประกอบ.

หนังสือประกอบซีดีเทศนาธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) เนื่องในโอกาสและวาระคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน การแสดงธรรมที่แสดงถึงความชื่นชมยินดีในคุณงามความดีของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้มีคุณูปการด้านการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญให้กับวงการอุดมศึกษาไทย เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที เนื่องในโอกาสตครบรอบ 80 ปี วันที่ 22 ธันวาคม 2556 ณ ที่ทำการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมสหกิจศึกษาไทย

2558

พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมมธโช). สัมโมทนียกถา ในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. นนทบุรี: วิจิตรภาคียสถาน. 2558. 16 หน้า. ภาพประกอบ.

หนังสือประกอบซีดีเทศนาธรรม โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมมธโช) เนื่องในโอกาสและวาระคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน การแสดงธรรมที่แสดงถึงความชื่นชมยินดีในคุณงามความดีของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้มีคุณูปการด้านการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญให้กับวงการอุดมศึกษาไทย เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ที่ทำการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมสหกิจศึกษาไทย

2558

วิจิตรกิตติการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558. 122 หน้า. ภาพประกอบ.

วิจิตรกิตติการ จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุรนารี เนื่องในโอกาสฉลองอายุมงคล 80 เป็นการบันทึกเรื่องราว แนวคิด และวิธีการทำงานของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง เกี่ยวกับประวัติพัฒนาการแนวความคิดต่างๆ ของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อนักการศึกษา นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักศึกษา และสาธารณชนทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย ชีวิตที่เลือกได้ สืบสานงานวิจิตร สิ่งที่สานต่อให้ผลิดอกออกผลหลังเกษียณ วิจิตรสาระ ความเป็นอาจารย์วิจิตรจากการศึกษางานตลอดชีวิตการทำงานของท่านตราบถึงปัจจุบัน และวิจิตรวิจารณ์ เกร็ดชีวิตและมุมมองทิ้งท้าย

2558

วิจิตรวรรณนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558. 78 หน้า. ภาพประกอบ.

วิจิตรวรรณา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุรนารี เนื่องในโอกาสฉลองอายุมงคล 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ที่เล่าเกร็ดประวัติชีวิตของท่านในช่วงต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน เป็นการเขียนแนววรรณนา ที่เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ตัวท่านศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ร่วมกับการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและผลงานที่มีการบันทึกไว้ในที่ต่างๆ เนื้อหาประกอบด้วย ชีวิตวัยเด็ก เข้ากรุงเทพฯ เรียนจุฬาฯ สู่ครุศาสตร์ ไปเมืองนอก มีครอบครัว เริ่มทำงาน เริ่มบริหาร สู่ทบวงมหาวิทยาลัย ก้าวต่อไปของชีวิต และประวัติและผลงาน

2561

วิจิตรกิตติการ : ประวัติ ผลงาน และบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ. 2554-2561). นนทบุรี: สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2561. 144 หน้า. ภาพประกอบ.

หนังสือรวบรวมผลงานนวัตกรรมการศึกษา ที่เรียกว่า “นวัตกรรมวิจิตร” และรางวัลเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งบรรณนิทัศน์หนังสือ เว็บไซต์ และวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นำเสนอในรูปแบบกาลานุกรม ครอบคลุมช่วงเวลา 60 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2502-2561 และบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการในช่วง 8 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2554-2561 รวม 340 รายการ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นงานวิจัย ตำราประกอบการสอน เอกสารการบรรยาย บทความในวารสาร บทความในหนังสือ แลถะปาฐกถาต่างๆ เนื้อหาครอบคลุมด้านกฎหมายการศึกษา การบริหารการศึกษา การเมืองการปกครองกับการศึกา การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาขั้นอุดมศึกษา การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสหกิจศึกษา ในส่วนภาคผนวกมีประวัติการทำงานและผลงานด้านต่างๆ ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2561

วิจิตรลิขิต. นนทบุรี: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. 2561. 160 หน้า.

จัดพิมพ์โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประมวลข้อเขียนที่สะท้อนผลงานด้านการศึกษาที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้นำเสนอไว้ใน Website ชื่อ www.wichitlikhit.com และในแหล่งความรู้อื่นๆ โดยคัดสรรเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมวิจิตรด้านการศึกษาเพิ่มจากที่เคยจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้แล้ว ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ายอาสาสมัคร นวัตกรรมการวิจัยสถาบัน นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในระบบเปิด นวัตกรรมมหาวิทยาลัยในเรือนจำ นวัตกรรมสาธิตเสริมสมอง นวัตกรรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา และเรื่องปรัชญา แนวคิด สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วีดีทัศน์

2553

นวัตกรรมวิจิตร (Wichit Innovations). [วีดิทัศน์]. ในโอกาสการจัดงานอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. (2561. 22 ธันวาคม). นนทบุรี: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เป็นวีดิทัศน์ประวัติและผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ความยาว 25 นาที เนื้อหากล่าวถึงประวัติ ภูมิลำเนา ตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งทางวิชาการและทางการบริหาร เกียรติคุณที่ได้รับ ความสำคัญของนวัตกรรมค่ายอาสาสมัคร นวัตกรรมการศึกษาระบบเปิดแบบการสอนทางไกล นวัตกรรมสาธิตเสริมสมอง นวัตกรรมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นวัตกรรมวิจัยสถาบัน และนวัตกรรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและและการสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารปัจจุบันและในอดีตของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เป็นผลจากนวัตกรรมวิจิตร ที่ริเริ่มโดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่มีผลสัมฤทธิ์งอกงามจนถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์

2553

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. (2553). สารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. สืบค้นจาก https://library.stou.ac.th/odi/wichit

เว็บไซต์สารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นการรวบรวมประวัติผลงานและกิตติการของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างและควรได้รับการยกย่องของวงการศึกษาไทย ผลงานหลากหลายรูปแบบที่ท่านได้สรรค์สร้างไว้จึงได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบสารสนเทศดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ให้นักวิชาการและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาอย่างแพร่หลายต่อไป

2555

 

วิจิตร ศรีสอ้าน. (2555). วิจิตรลิขิต. สืบค้นจาก http://www.wichitlikhit.com

วิจิตรลิขิต แปลว่า วิจิตรเขียน ซึ่งสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของ “ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” ออกมาเป็นงานเขียนที่รวบรวมไว้ในรูปแบบของเว็บไซต์ โดยที่ท่านเป็นนักการศึกษา งานเขียนที่เผยแพร่ในวิจิตรลิขิตจึงเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและประชาคมโลก อาทิ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานั้นสำคัญไฉน การอุดมศึกษาเพื่อมวลชน ความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ. (2561). สารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน. สืบค้นจาก https://library.stou.ac.th/special-collections/wichit

เว็บไซต์ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นเว็บไซต์ Responsive Web Design ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้สะดวก รวบรวมผลงาน นวัตกรรมและกิตติการของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในวงการศึกษาหลายประการ และผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องในระยะเวลายาวนาน อาทิ นวัตกรรมค่ายอาสาสมัคร นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในระบบเปิด มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยในเรือนจำ โครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมอง และโครงการสหกิจศึกษา เป็นต้น จนได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด

ห้องวิจิตรกิตติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดตั้ง “ห้องวิจิตรกิตติการ” ภายในหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารบรรณสาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอัตชีวประวัติ ครุยวิทยฐานะ รางวัลและสิ่งของต่างๆ ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย เป็นผู้นำทางความคิดและงานด้านการศึกษาของชาติอย่างกว้างขวาง จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อีกทั้งเป็นนักการศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการที่ดีเด่นในด้านการบริหาร การศึกษา การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การเขียนตำรา บทความและงานวิจัย เป็นที่ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมการศึกษาไทย รวมทั้งในสมาคมวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ห้องวิจิตรกิตติการ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของแนวความคิดต่างๆ ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักประวัติศาสตร์ นักศึกษา และสาธารณชนทั่วไป มีพิธีเปิดห้องอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี