บรรณานุกรมศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน.

หนังสือรวบรวมผลงานทางวิชาการและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในช่วงดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ครอบคลุมหนังสือและผลงานวิจัย เอกสารการสอนชุดวิชา บทความ เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ดูงาน และสัมมนาต่างประเทศ การบรรยายและอภิปรายทางวิชาการ สุนทรพจน์ บทสัมภาษณ์ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ รายการต่างๆ และไมโครฟิช

บรรณานุกรมผลงานวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (พ.ศ. 2506-2553)

หนังสือรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นงานวิจัย ตำราประกอบการสอน เอกสารการบรรยาย บทความในวารสาร บทความนหนังสือ และปาฐกถาต่างๆ เนื้อหาครอบคลุมด้านกฏหมายการศึกษา การบริหารการศึกษา การเมืองการปกครองกับการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาขั้นอุดมศึกษา การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โรงเรียนสาธิต และสหกิจศึกษา จัดพิมพ์โดยสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุรนารี

วิจิตรกิตติการ : ประวัติ ผลงาน และบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ. 2554-2561).

หนังสือรวบรวมผลงานนวัตกรรมการศึกษา ที่เรียกว่า “นวัตกรรมวิจิตร” และรางวัลเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งบรรณนิทัศน์หนังสือ เว็บไซต์ และวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นำเสนอในรูปแบบกาลานุกรม ครอบคลุมช่วงเวลา 60 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2502-2561 และบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการในช่วง 8 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2554-2561 รวม 340 รายการ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นงานวิจัย ตำราประกอบการสอน เอกสารการบรรยาย บทความในวารสาร บทความในหนังสือ แลถะปาฐกถาต่างๆ เนื้อหาครอบคลุมด้านกฎหมายการศึกษา การบริหารการศึกษา การเมืองการปกครองกับการศึกา การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาขั้นอุดมศึกษา การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสหกิจศึกษา ในส่วนภาคผนวกมีประวัติการทำงานและผลงานด้านต่างๆ ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ