คลังสารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

เว็บไซต์รวบรวมประวัติ ผลงานและกิตติการทางด้านวิชาการที่มีคุณค่า สาระ และเป็นโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทย ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน หลากหลายรูปแบบ ที่ได้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบสารสนเทศดิจิทัลฉบับเต็มรูป อาทิ หนังสือและบทในหนังสือ บทความ บทบรรยายและปาฐกถา บทสัมภาษณ์ และเอกสารนำเสนอ

URL: https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/939

นิทรรศการออนไลน์ “นวัตกรรมวิจิตร นวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทย”

เรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดและการดำเนินการที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชีวิต และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่รวมเรียกว่า นวัตกรรมวิจิตร ประกอบด้วย 8 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมค่ายอาสาสมัคร นวัตกรรมการวิจัยสถาบัน นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในระบบเปิด นวัตกรรมมหาวิทยาลัยในเรือนจำ นวัตกรรมเสริมสมอง นวัตกรรมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นวัตกรรมสหกิจศึกษา และนวัตกรรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

URL: https://library.stou.ac.th/odi/online/exhibition-ajarn/

เว็บไซต์ “สารสนเทศดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”

เว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บุคคลสำคัญด้านอุดมศึกษาไทยและอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับให้บริการค้นคว้าและเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและสื่อคอมพิวเตอร์ ผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลผลงานบุคคลสำคัญด้านอุดมศึกษาไทย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

URL: https://library.stou.ac.th/odi/wichit