P01

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานคติเกี่ยวกับการอ่านหนังสือแก่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต พระราชบุตรบุญธรรมไว้ว่า

" ถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็มีแต่จะโง่ลงทุกวัน เพราะมีความรู้อะไรขึ้นก็ไม่ต้องรู้ ถ้าอ่านหนังสือ แม้เปนนิทาน หรือ novel เรื่องอ่านเล่น ก็คงจะได้รับความรู้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยทุกทีไป เพราะฉะนั้นควรพยายามอ่านเสียบ้าง "
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต >>
ทรงเครื่องในพระราชพิธีโสกันต์        << พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ
      พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต
P02
Btn

P01 P02