P03
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ไม่มีราชกิจยามบ่าย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงออกพระกำลังแล้วทรงหนังสือ และในวันธรรมดา มิใช่วันเสาร์และวันพฤหัสบดี เมื่อเสวยพระกระยาหารค่ำเวลา 20.30 น. ก็ทรงหนังสือ แม้ในเวลาที่ทรงสละราชสมบัติไปแล้วและประทับในต่างประเทศ ก็ยังโปรดหนังสือเป็นนิจ โปรดทรงหนังสือประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ชีวประวัติ ภูมิศาสตร์ วรรณกรรม นวนิยาย การทำสวน

P05
ตู้หนังสือวังสุโขทัย
P04
ตู้หนังสือวังสุโขทัย
btn-next
 
Btn

P03 P04 P05