P10
หนังสือส่วนพระองค์

ทรงใช้หนังสือเป็นสื่อการสอนเด็กที่ทรงเลี้ยง เช่น ทรงเล่านิทานจากเนื้อหาในหนังสือ นิทานที่เด็ก ๆ ชอบ ได้แก่ เรื่องทาร์ซาน เมื่อเสด็จประพาสตามสถานที่ต่าง ๆ หากมีเด็ก ๆ ตามเสด็จ ฯ ด้วย ก็จะทรงเล่าเรื่องราวที่นอกจากที่มัคคุเทศก์เล่าพระราชทานแก่ผู้ตามเสด็จ ฯ ทรงใช้หนังสือเป็นสื่อสำหรับการฝึกภาษา

" ...วิธีที่รู้ภาษาดีนั้นจะเรียนแต่เวลาเรียนจริง ๆ เท่านั้นไม่พอต้องพยายามอ่านหนังสือ ถ้าคำใดไม่เข้าใจ ควรถามใครดูหรือดูใน dictionary ควรลองเทียบสำนวนที่แปลก ๆ ดูกับภาษาไทย ลองแปลดูบ้าง ดังนี้ก็จะรู้ภาษาดีได้เร็ว... "

btn-next
 
Btn

P10