สำนักบรรณสาร มสธ. ได้รับมอบหนังสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่ง จำนวน 1,736 เล่ม มาจาก คุณหญิงมณี สิริวรสาร อดีตหม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต พระราชบุตรบุญธรรมผู้รับพระราชมรดกในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2537 และได้ดำเนินการอนุรักษ์ จัดเก็บตัวเล่มในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และได้แปลงข้อมูลเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ นำขึ้นให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล สำนักบรรณสารสนเทศ


หนังสือส่วนพระองค์ >>
P18
Btn

P18