H03

P09-10
เพลงมอญเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยอย่างแพร่หลายทุกระดับ ตั้งแต่ในราชสำนักจนถึงระดับชาวบ้าน
พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์และทรงนิพนธ์เพลงไทยสำเนียงมอญที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะมากมีอยู่หลายพระองค์ เช่น
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชนิพนธ์เพลงไทยสำเนียงมอญขึ้นโดยทรงนำเพลงมอญเก่าที่ชื่อว่า มอญดูดาว มาแต่งขยาย ทรงประพันธ์เนื้อร้องและโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเพลงว่า เพลงราตรีประดับดาว
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงนำเพลงมอญตัดแตง ซึ่งเป็นเพลงมอญเก่าอัตราสองชั้น มาประพันธ์เป็นเพลงเถา และประทานชื่อว่า เพลงแขกมอญบางขุนพรหม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์เพลงลาเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ซึ่งมีสำเนียงมอญ ต่อมาเรียกว่า เพลงขนมหวาน
Btn-Home

 
P08 P09 P10