H06
P09 พระราชนิพนธ์บทร้องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเพลงลา อันดับที่ ๔ (เพลงลา หมายถึง เพลงที่ขับร้องและบรรเลงเป็นอันดับสุดท้ายก่อนที่การแสดงจะจบลง เป็นไปตามแบบแผนของการแสดงการบรรเลงดนตรีไทย) ซึ่งได้พระราชนิพนธ์บทร้องเพลงลามาก่อนแล้ว ๓ เพลง คือ เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงปลาทอง และเพลงอกทะเล
เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง มีทำนองทางขับร้อง ๒ ทาง คือทางธรรมดา และทางสำเนียงมอญของวงปี่พาทย์พาทยโกศล พระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมีแขก) เนื้อร้องมีเนื้อร้องอยู่หลายเนื้อด้วยกัน เนื้อร้องที่พระราชนิพนธ์โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมาเรียกกันว่า เพลงขนมหวาน มีสำเนียงมอญ P16
บทร้องเพลงขนมหวานนี้สำหรับร้องในวงปี่พาทย์ แต่ถ้านำไปขับร้องในวงมโหรีบทร้องตอนท้ายจะเป็น ดังนี้

น้ำเอ๋ยน้ำกรีนที                            อยู่ในวงมโหรีสบายใจเอย
Btn-Home

 
P17 P09