"จุดประกาย ขายความคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลง
แสดงสัมฤทธิผล...4 ขั้นตอนที่ร้อยกรองขึ้น...เป็นพื้นฐาน
อักษรศาสตร์...หาจากตำราไหนไม่ได้..เป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมวิจิตร”