กำเนิดโฮเต็ลวังพญาไท

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวต่างชาติสนใจจะมาท่องเที่ยวประเทศไทย และมีการขยายทางรถไฟไทยไปถึงปีนัง จึงมีชาวต่างชาติโดยสารรถไฟมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น จำเป็นต้องมีที่พักที่สะดวกสบาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แปลงพระราชวังพญาไทเป็น และมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างโรงแรมราชธานี ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นโรงแรมแบบ Rest Hotel ซึ่งไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมาก

ระหว่างการเตรียมการดัดแปลง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อพระบรมราโชบายในการดัดแปลงพระราชวังพญาไทเป็นโฮเต็ลวังพญาไท โดยพระเจ้รบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงรับผิดชอบดำเนินการ โรงแรมเปิดดำเนการวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468