Banner
 
F01

P01        ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เป็นวาระครบ 10 รอบนักษัตร
หรือ 120 ปี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมแด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2557 เป็นวาระ
ครบ 100 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับจากการทรงศึกษาและรับราชการที่ประเทศอังกฤษมาถึงประเทศไทยและได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ ใน พ.ศ. 2556 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศถวายพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนประจำปี 2556 โดยให้มีกิจกรรมฉลองครอบคลุมในพ.ศ. 2557-2558<<    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
P01

F02