ภาพกิจกรรมงาน 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก

ภาพงาน “120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก”

กำหนดการงาน “120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จะเป็นวันครบ 120 ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ใช้พระนามเดิม "กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา" เป็นชื่อมหาวิทยาลัย และเมื่อพุทธศักราช 2536 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณสาร ชั้่น 2 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดห้องเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2538

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณที่มีแก่อาณาประชาราษฏร์ จึงเห็นสมควรที่สำนักบรรณสารสนเทศ จะได้จัดดำเนินการให้มีโครงการ/กิจกรรมพิเศษเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค้นคว้า ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศด้านพระปกเกล้าศึกษาให้กว้างขวางแก่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ตลอดจตนความสนพระทัยในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นมรดกของชาติตราบเท่าทุกวันนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาสดังกล่าวในวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สถานที่จัดงาน

อาคารอเนกนิทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือ 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก

ดาว์นโหลดหนังสือ 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก (PDF) ได้ ที่นี่

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง