ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี


แหล่งรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการได้แก่ หนังสือส่วนพระองค์ หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย บทความสำเนาเอกสารจดหมายเหตุสำนักราชเลขาธิการ สื่อโสตทัศน์ รูปภาพ วัสดุย่อส่วนของเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศ เช่น

  • Public Record Office สหราชอาณาจักร
  • ราชกิจจานุเบกษา
  • วารสาร
  • หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ ๗

นอกจากนี้ยังจัดบริการสารสนเทศ ได้แก่ นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ การแสดงสื่อประสม และฐานข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณสาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้

วัน เวลาให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0-2504-7466, 0-2504-7477 หรือทางเว็บไซต์ห้องสมุด มสธ