Banner
Btn
Btn01
     เมืองเก่าศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมฟากตะวันตก บริเวณแก่งหลวง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองที่มีอยู่ก่อนตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  มีขนาดเล็ก ชื่อว่า เชลียง   อ่านต่อ...
Btn02
     อาณาเขตเมืองโบราณศรีสัชนาลัย มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2,000 ไร่ ประกอบด้วยโบราณสถาน ศาสนสถาน คูน้ำ คันดิน บ่อน้ำ สระน้ำ แหล่งเครื่องปั้นดินเผา  ส่วนใหญ่โครงสร้างเป็นศิลาแลง ฉาบผิว   อ่านต่อ...
Btn03
     จุฬารักษ์ ดำริห์กุล. (2539). ศรีสัชนาลัย มรดกโลกทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: คุรุสภา
อ่านต่อ...