เหตุการณ์สำคัญ 40 ปี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2521

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดำรง พระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากลมหลวงสุโขทัยธรรมาธิราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย ถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2522

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีในสมัยนั้น พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายตราประจำมหาวิทยาลัย รายงานกิจการและถวายเอกสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ณ วังศุโขทัย

2523

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้เครื่องหมายประจำรัชกาลที่ 7 ประกอบกับ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 61 วันที่ 16 เมษายน 2523

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาเป็นครั้งแรก

2524

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำนายมงคล กาญจพาสน์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทานให้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2525

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเพลง ภาพสไลด์สี และภาพโปสเตอร์ประกอบคำขวัญของมหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีประทานทุนสาธิตเสริมสมองแก่นักเรียนทุนรุ่นแรก ณ บ้านมนังคศิลา

2526

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จแทนพระองค์ทรงวางศิลากฤษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มแรก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลากฤษ์อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อาคาร EBPC) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2527

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และฉลองพระองค์ครุย ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และฉลองพระองค์ครุย ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

2528

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่ง ประเทศไทยให้ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สาขาการศึกษา ประจำปี 2527 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นที่สองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

2529

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลากฤษ์ อาคารพัสดุและโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการส่วนพระองค์ ในการนี้ได้ทรงเยี่ยมชมการให้บริการของสำนักบรรณสารสนเทศ ณ อาคารบรรณสาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ได้ทรงปลูกต้นปาริชาต ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยในบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2530

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางศิลากฤษ์อาคารวิชาการ 3 อาคารสัมมนา 2 อาคารพิทยพัฒน์ และอาคารวิทยทัศน์

2531

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “อุทยานการศึกษา รัชมังคลาภิเษก”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นองค์ประธานในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 10 ปี และพระราชทานโล่สามศร ณ ห้องวิภาวดีบอลล์รูม โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบรรยายพิเศษทางวิชาการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานแสดงสื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2532

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสัญลักษณ์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ และอาคารสุโขสโมสร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2533

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานประชุมสมัชชาสากลว่าด้วยการศึกษาผู้ใหญ่ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “Literacy Popular and Democracy : Building the Movement” ณ อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2534

รองศาสตราจารย์สมพิศ คูศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ นำกระเป๋าหนังสือเคลื่อนที่ไปมอบให้โรงเรียนต่างๆ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 7 โรงเรียน ตามโครงการความรู้สู่น้องน้อย

2535

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาในงานกาชาด ประจำปี 2535 ณ สวนอัมพร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบสภากาชาดไทย รวมทั้งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เรื่อง “สมเด็จพระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ”

2536

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการตัดสินจาก Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์ ให้ได้รับรางวัล “The Asian Management Awards” ประจำปี 2536 ในสาขาการพัฒนาการบริหารดีเด่น โดยศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม อธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ดร.อำนวย วีรวรรณ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศึกษาทางไกลทางสายใหม่ สู่จุดหมายมั่นคง” ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

2538

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดห้องพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคาร บรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานฉลองเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก และพิธีมอบโล่สามศรของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

2540

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศจาก 13 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง “Planning Human Resources Development for Information Societies”

2541

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายประจวบ ไชยสาส์น ร่วมเป็นเกียรติในการจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดทั่วโลก เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล

2542

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับองค์การอนามัยโลก, กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง แนวทางการพัฒนานักบริหารตามแนวคิดเมืองน่าอยู่ ณ อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือน มสธ. ทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์” และทรงปาฐกถานำเรื่อง “ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์” เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การบัญชี ณ อาคารวิทยทัศน์ มสธ.

2544

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัลดีเด่นประเภทคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยองค์กร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านศิลปวัฒนธรรม

2545

พิธีลงนามโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลแก่คนไทยในต่างประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2546

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 17 ของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (AAOU) เรื่อง Networking and Partnership for Strengthening Collaboration in Open and Distance Education ณ โรงแรม สยามซิตี้ กรุงเทพฯ

2547

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดงานฉลอง 20 ปี แห่งการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้ต้องขัง

2548

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการห้องสมุดเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมราชทัณฑ์ และให้บริการจัดการห้องสมุด “พร้อมปัญญา” ตามพระ ราชประสงค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2549

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. จัดงาน “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สำนักบรรณสารสนเทศ และครบรอบ 10 ปี ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

พิธีเปิดอาคารอเนกนิทัศน์ เพื่อใช้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานแสดงดนตรี และงานนิทรรศการขนาดใหญ่

2550

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นรายได้จากการ ออกร้านงานกาชาด ร้าน มสธ. ประจำปี 2549 จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

2551

พิธีเททองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานหน้าหอพระประจำมหาวิทยาลัย ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. จัดงานครบรอบ 20 ปี แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สารสนเทศศาสตร์กับการก้าวสู่สังคมฐานความรู้” และนิทรรศการประวัติและพัฒนาการของแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ณ ห้องตรีศร อาคารอเนกนิทัศน์

2553

กองแผนงาน มสธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ทิศทางอนาคตการศึกษาทางไกล” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยทัศน์ ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมพร้อมกับบุคลากร มสธ. โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองหัวข้อ “ภาพอนาคตของ มสธ. ใน 15 ปี ข้างหน้า”

2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย แบบลอยองค์ปางมารวิชัย ณ อาคาร ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

2555

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (STOU Channel) ผ่านระบบดาวเทียมย่านความถี่ C-Band เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และขยายโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและประชาชน ตลอด 24 ชั่งโมง ณ อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC)

2556

มสธ. จัดพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) ณ ชั้นล่าง อาคารบริการ 1 เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการแก่นักศึกษา อาทิ การรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนเรียน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่นักศึกษาจะต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัย

2557

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดพิธีฉลองครบ 30 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัย- ธรรมาธิราชกับการศึกษาของผู้ต้องขัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดกับ บัณฑิตทุกคนที่ได้มีความพยายามศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ณ เรือนจำกลางบางขวาง จ. นนทบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และผู้นำเกษตรกรจาก 22 ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ มสธ. เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเงินกองทุนในการดำเนินงานส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียรบ้านคลอง 14 จ.นครนายก

2558

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับ สออ.ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ASAIHL THAILAND ครั้งที่ 35 เรื่อง Education Access and Excellence ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ในการจัดประชุมในครั้งนี้มีการ เสวนากลุ่มย่อยเรื่อง Open Educational Resources (OER) และการศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ของ มสธ.

2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดกิจกรรม Open House “มสธ. เปิดบ้าน สร้างคน เสริมงาน สู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มสธ. พร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์

2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ในฐานะขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ รัชกาลที่ 10 ในราชวงศ์จักรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานครบ 10 ปี บันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวง มหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเพิ่มความรู้ และคุณวุฒิทางการศึกษาแก่ นักปกครองส่วนท้องที่ ในงานมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีเปิดสำนักงานโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ลานหน้าอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี “เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการถาวรภายในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ นิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ การแสดงดนตรีในสวน การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดวิจิตรภูษา- พัสตราภรณ์ และตลาดสินค้าเกษตรย้อนยุค ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 รวมทั้งสิ้น 17 สถาบัน ณ อาคาร อเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช