โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลผลงานบุคคลสำคัญด้านอุดมศึกษาไทย
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักการและเหตุผล

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักการศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและดำรงตำแหน่งสำคัญใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายหน่วยงาน อาทิเช่น ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ได้แก่

  • รองประธานบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์
  • นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต ได้แก่
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่งชาติ สภาสถาบันพระปกเกล้า และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม เป็นต้น

ผลงานทางด้านวิชาการของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน มีปรากฏหลากหลายรูปแบบ ทั้งตำรา บทความ เอกสารบรรยาย ปาฐกถาต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าสาระและแง่คิดที่เป็นประโยชน์ สะท้อนภาพการศึกษาไทยในระยะเวลาหลายปี และบางเรื่องเป็นข้อมูลประวัติการก่อตั้งสถานศึกษาที่ควรได้รับการรวบรวมไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จึงนับว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของวงการศึกษาของชาติ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเป็นแบบอย่างทางความคิดริเริ่มพัฒนาสังคม ผลงานที่หลากหลายรูปแบบสมควรได้รับการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและเผยแพร่แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของบุคคลสำคัญด้านอุดมศึกษาไทย
  • เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรณานุกรมผลงานและกิตติการในรูปดิจิทัล สำหรับให้บริการค้นคว้าและเผยแพร่ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
  • เพื่อพัฒนาเว็บประวัติและผลงานบุคคลสำคัญด้านอุดมศึกษาไทย

จัดทำโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0-2504-7479,0-2504-7464 โทรสาร 0-2503-360