มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

 

จดหมายเหตุบอกเล่าเรื่อง
มสธ.รับรางวัลเกียรติยศ “ทับทิมสยาม” ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

                                                                        นางสาววราภรณ์      ยงบรรทม*
         
การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจอย่างหนึ่ง
  ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชา
    ชนโดยไม่จำกัดเพศ วัย ฐานะ  และอาชีพ สำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานภายใน
 ที่ให้บริการสังคมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในหลายรูปแบบ  อาทิ  พุทธศาสนาและเผย
  แพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยและผ่านสื่อต่างๆ เช่น
 เว็บไซต์  มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี
   และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม กิจกรรมที่เด่นๆคือ การจัดอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับ
    ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่างๆหลายโครงการ                                                               
      ดังนั้นสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควรมอบโล่
  เกียรติยศ "ทับทิมสยาม"  ให้กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
  ราชในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรรมไทยประจำพุทธ
ศักราช 2553 โดยมีพิธีมอบโล่รางวัล"ทับทิมสยาม" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ
   โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพียง 3
หน่วยงาน  และบุคคลอีก 2 ราย   คือ   บริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
(มหาชน)    และผศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง   
ฮักนะ สารคาม                                                                                                    

     
           .....................................       

 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3
โทร.  7467-8
                                                                                
* บรรณารักษ์ 6 หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศสำนักบรรณสารสนเทศ

          ที่มา : วาไรตี้สุดสัปดาห์  ฉบับที่ 112 (20 กรกฏาคม  2554)  หน้า 1