มสธ.
ห้องสมุด
หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง
เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  มหาราชินี

                                                                                                                            ยวิญฐาากรณ์   ทองแขก*

               ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ  ได้ทรงเจริญพระชนมพรรษา  80 
พรรษา  ในวันที่  12  สิงหาคม  2555  พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศต่างแสดงความจงรักภักดี  และ
ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษานี้
               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเป็นอีกหน่วยงานที่มีความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของ
พระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหกอปรด้วยพระเมตตา
คุณจนส่งผลให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีขึ้น ซึ่งพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เหล่า
นี้ ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศไว้ใน “ คำประกาศราชสดุดีลิมพระเกียรติคุณ  สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ”
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยา
ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษาต่าง ๆ ในโอกาสนี้จึงขอคัดลอกข้อความบางส่วนใน
ประกาศราชสดุดี มาเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณต่อไปดังนี้

พระราชกรณียกิจด้านคหกรรม  :
               “ ...ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพพิเศษ  เพื่อสงวนรักษาและส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรมของทุกภาค  ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร  ซึ่งงานในโครงการมีหลาย
ประเภท  เช่น  การเย็บปักถักร้อย  การทำดอกไม้ประดิษฐ์  การจักรสาน  การปั้นตุ๊กตาชาววัง  การ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  การทำเครื่องถม  การถนอมอาหาร  เป็นต้น  ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ  ได้พระราชทานทั้งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ
ทรงจัดหาครู  ทรงจัดหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ  อีกทั้งยังพระราชทานคำแนะนำต่าง ๆ และทรง
ติดตามความก้าวหน้าของงานในโครงการนีตลอดเวลา  จนเกิดผู้มีจิตศรัทธาและซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือชาวนาชาวไร่หลายพันครอบครัว  ถวายเงินเพื่อการนี้เป็นจำนวนมาก  โครงการนี้จึงกลายเป็น  มูลนิธิศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์...

               (คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา  2525)

                ทั้งนี้ผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ ฯ สามารเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่  http://hmq.dss.go.th/ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2525

 

« Next »