มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 
จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง
อธิการบดี มสธ.ได้มาอย่างไร ใครคืออธิการบดี มสธ.ในอดีตสู่ปัจจุบัน

นางสาววราภรณ์   ยงบรรทม*

ผู้เขียนในฐานะบุคลากร มสธ.คนหนึ่งต้องขอกล่าวแสดงความยินดีกับอธิการบดี มสธ. คนใหม่ “รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย” ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมกับทีมผู้บริหารทั้ง 7 ท่าน ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2556 ถ้าหากย้อนเวลาไปเมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2555 จะเห็นว่ามีการเริ่มเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี มสธ. คนที่ 6 ซึ่งจะมีหลายขั้นตอน ได้แก่ มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพื่อพิจารณารายละเอียดขั้นตอนการสรรหา แจ้งให้หน่วยงานภายในมสธ.เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจจะสมัครเป็นอธิการบดีทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครพร้อมนัดสัมภาษณ์ ผู้ตอบรับการทาบทามจัดส่งแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยมายังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีผู้ตอบรับการทาบ ทาม แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคม คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีประชุมกลั่นกรองให้ได้รายชื่อผู้เหมาะสมไม่เกิน 3 รายชื่อเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สภามหาวิทยาลัยตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในที่สุดจะเห็นได้ว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดี  คนใหม่ ต้องใช้เวลาประมาณ 5 เดือนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

ในโอกาสนี้ผู้เขียนจึงนำประวัติการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับทราบว่า มสธ.มีอธิการบดีมาแล้วกี่คน เป็นใครบ้าง ดังรายนามต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร   ศรีสะอ้าน 7 มกราคม 2522 – 18 พฤศจิกายน 2530
ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม   ฉายางาม 19 พฤศจิกายน 2530 - 19 พฤศจิกายน 2542
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์   วงศ์โสธร 22 มีนาคม 2543 – 30 เมษายน 2547
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา   เวสารัชช์ 1 พฤษภาคม 2547 – 29 มิถุนายน 2551
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี   สังขะตะวรรธน์ 30 มิถุนายน 2551 - 29 มิถุนายน 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย 31 มกราคม 2556 – ปัจจุบัน
...............................................................

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3   โทร.  7467-8

* บรรณารักษ์ชำนาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ

 

« Back »