มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

  จดหมายเหตุบอกเล่า  เรื่อง  พระบรมราโชวาทและพระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มสธ.

                                                                                                                      *พัชรี   ทองแขก          ใกล้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกครั้งแล้ว  โดยในปีนี้
มหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 29 ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2555 และฝึกซ้อม
ใหญ่ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2555 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านต่างร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ
 อย่างเต็มที่เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา  ซึ่งในงานพิธีนอกจากบัณฑิตจะได้รับ
   พระราชทานปริญญบัตรจากพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราฯแล้ว  
 ยังได้รับฟังพระบรมราโชวาทหรือพระราโชวาทซึ่งเป็นคำแนะนำ ตักเตือนหรือสั่งสอนที่เราสามารถนำติดตัว
ไปประพฤติปฏิบัติได้ตลอดชีวิตด้วย ดังนั้นจดหมายเหตุบอกเล่าฉบับนี้จึงขอคัดเลือกบางส่วนของพระบรม
 ราโชวาทและพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ครั้งแรกคือประจำปีการศึกษา 2525 เพื่อ
มานำเสนอให้ทุคนรับไว้เหนือเกล้าและประพฤติปฏิบัติต่อไป ดังนี้                                                    


" ...บัณฑิตของสถาบันนี้ย่อมจะต้องเข้าใจแน่ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาความรู้ หรือศิลปวิทยาการทั้งปวง
ว่าคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างความเจริญ. แต่นอกจากวิชาความรู้แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจำเป็น
ต้องมี คือ วินัย
 เพราะวินัยนั้นเป็นพื้นฐานรองรับวิชาความรู้ ช่วยให้บุคคลทรงความรู้อยู่ได้ และส่งเสริมให้
เกิดประโยชน์ได้ ... "                                                                                                            


พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2525
วันที่ 26 มีนาคม 2527
<< ต้นฉบับพระบรมราโชวาท >>
 

« Next »