มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

 

จดหมายเหตุบอกเล่าเรื่อง
"ย้อนรำลึกความเป็น  มสธ. "

                                                                                            พัชรี    ทองแขก*
           หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 33 ปีก่อน ถ้าเป็นชีวิตพวกเราคงนึกไม่ออกขณะนั้นกำลังทำ
     อะไรและมีชีวิตเป็นอย่างไร  แต่สำหรับมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเปิดใหม่ในช่วงนั้น คงเป็น
      ช่วงเวลาแห่งความทรงจำของผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย เราลองมามองย้อนรำลึกความเป็นมสธ.
  ผ่านทรรศนะ และ มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้นดังนี้                                    
                                                                                        
 

      ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน


       เริ่มจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านผู้เกี่ยวข้องในฐานะผู้ก่อตั้งและอธิการบดี
คนแรกของมหาวิทยาลัย   ได้ถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดใน
    ระบบการศึกษาทางไกลแห่งใหม่นี้ ความตอนหนึ่งว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรียก
ปัจจัย 5 ในการดำเนินชีวิตจะจัดอย่างไรจึงจะทำให้คนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
   สามารถจะรับโอกาสได้อย่างกว้างขวางทั่วถึง และเกิดความเสมอภาคก็พบว่าระบบการ
   ศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นระบบที่ผู้เรียนผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถจะเกิดการเรียนรู้ขึ้น 
ได้โดยอาศัยสื่อการสอนที่เป็นผลจากการประยุกต์วิทยาการก้าวหน้า หรือเทคโนโลยี
ในสมัยปัจจุบันจะเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นที่จะช่วยให้การศึกษาแพร่กระจายไปถึงผู้  
ปรารถนาจะรับโอกาสกว้างขวางทั่วถึงทุกท้องถิ่น ที่กล่าวมานี้เป็น หลักการสำคัญของ
ของการศึกษาทางไกล”                                                                               
                                  
                            .....................................                     
    

 

 

« Next »