มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง
“ปฎิทินมสธ.” คุณค่าที่มากกว่าบอก วัน เดือน ปี

                                                                                                                                            พัชรี ทองแขก*

                         ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ของทุกปี ชาวมสธ.จะได้รับของขวัญชิ้นหนึ่งจากมหา
วิทยาลัย คือ ชุดสิ่งพิมพ์ปีใหม่ ซึ่งประกอบด้วยปฏิทินหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ปฏิทินแขวน
ปฏิทินตั้งโต๊ะ และ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึกที่มีทั้งเล่มใหญ่และเล่มเล็กขนาดพกพา ปฏิทินต่าง ๆ
เหล่านี้ นอกจากทำหน้าที่ในการ บอกวัน เดือน ปี ยังซ่อนคุณค่าความสำคัญฝากแฝงไว้มาก
มายที่เราอาจมองเลยผ่านกันไป

                         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ให้ความ
รู้ว่า “ปฏิทินเป็นสื่อที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่ช่วยในการนัดหมาย การวางแผนกิจกรรม อีกทั้งยัง
เป็น
สื่อประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนภาพของหน่วยงาน รวมทั้งยังมีแง่มุมศิลปะแสดงให้เห็นถึงความ
คิดสร้างสรรค์และการออกแบบ  สามารถอธิบายบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับ
บอกวัน เดือน ปี”

                         ด้วยคุณค่าต่างๆ เหล่านี้ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจึงจัดการประ
กวดรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” มายาวนานกว่า 31 ปี นับเป็นเป็นองค์กรเดียวที่ จัดทั้งนี้โดย
ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการตัดสินที่ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์
ผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรวิชาชีพและสื่อมวลชนร่วมกันตัดสิน แต่ละปีจะมีผู้เสนอ
ผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นร้อยชิ้นงาน โดยการคัดเลือกจะแบ่งปฏิทินเป็น 3 ชนิด คือ ปฏิทินตั้ง
โต๊ะ ปฏิทินแขวน ปฏิทินสมุดบันทึกและแบ่งประเภทการประกวดเป็น 4 ประเภท คือ ประเภท
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไป สำหรับรางวัลในแต่ล่ะ
ชนิดและแต่ละประเภทปฏิทินมีรางวัล 2 ระดับ 3รางวัล คือ รางวัลปฏิทินดีเด่นชนะเลิศ 1 รางวัล
พร้อมรางวัลสำหรับผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ปฏิทินนั้นและรางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล นอกจาก
นี้สมาคมยังจัดให้มีรางวัลพิเศษสำหรับผลงานที่มีคุณค่ายอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์และออก
แบบดีเด่น(GRAPHIC DESIGN) อีก 1 รางวัล

                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” นี้ ครั้ง
แรกในปี 2527
เป็นรางวัลปฏิทินดีเด่นชนิดแขวน ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมใน
ปัจจุบัน และยังคงได้รับรางวัลในปี 2525,2533,2537,2546,2547,2553 และล่าสุดในปี 2554 ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศปฎิทินดีเด่นชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถานบันพระมหากษัตริย์
เป็นครั้งแรก

 

« Back Next »