มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง
32 ปี มสธ.กับการแก้ปัญหาวิกฤติสังคมไทย

                                                                                                                     นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม*

                         วันที่ 5 กันยายน 2553 ถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ
รอบ 32 ปี นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มสธ.ได้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกชนชั้นอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศไทย มสธ.ได้ผลิตบัณฑิต
และมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชาชีพเป็นจำนวนมาก บทบาทที่โดดเด่นของมสธ. คือ
การจัดการศึกษาทางไกลที่เป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน
วัยผู้สูงอายุและกลุ่มชนผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการและผู้ต้องขัง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำความ
รู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน

                         ปัจจุบันโครงสร้างของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป มีการย้ายถิ่นฐานจากสังคมชน
บทเข้ามาสู่สังคมเมืองมากขึ้นเรื่อยๆและเปลี่ยนจากการพึ่งพาเศรษฐกิจภายในครอบครัวมาเป็น
การพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าและเกิดปัญหาวิกฤติสังคมหลายด้านตามมา เช่น
ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเด็กวัยรุ่น ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของประชาชนและปัญหาการเมือง เป็นต้น ปัญหาต่างๆที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจาก
การขาดการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อยและสถาบันครอบครัวไม่มีบทบาทในการปลูกฝัง
ขัดเกลาทางสังคมดังนั้น มสธ.จะต้องตระหนักเรื่องการจัดระบบการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติ
ของ
สังคมไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มากที่สุด โดยมสธ.จะต้องขยายกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้
สูงอายุ จัดการศึกษาเพื่อยกระดับแรงงานไทยในต่างประเทศ ผลิตกำลังคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

ตามความต้องการของท้องถิ่น ขยายด้านบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย เผยแพร่หลักปรัชญาศรษฐ
กิจพอเพียง รวมถึงการจัดสันติศึกษาเพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทย


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ ชั้น 3
โทร.  7467-8


* บรรณารักษ์ 6 หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศสำนักบรรณสารสนเทศ
ที่มา : วิจิตร ศรีสอ้าน. “ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อแก้วิกฤติครอบครัวไทย”
ใน เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช ครบรอบ 32 ปี เรื่อง การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อแก้วิกฤติครอบครัวไทย วันจันทร์ที่ 6 กันยา
ยน2553 ณ ห้องประชุม5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี
, 3 หน้า (หน้า ก.) 

« Back »