แสดง stoulibrary-logo-300dpi.png

 

รายชื่อวารสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (จำนวน 63 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (จำนวน 35 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชานิติศาสตร์ (จำนวน 45 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (จำนวน 57 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (จำนวน 60 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (จำนวน 64 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (จำนวน 97 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (จำนวน 66 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 95 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (จำนวน 38 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (จำนวน 153 ชื่อเรื่อง)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (จำนวน 163 ชื่อเรื่อง)
วารสารทั่วไป (จำนวน 109 ชื่อเรื่อง)
วารสารออนไลน์ (จำนวน 490 ชื่อเรื่อง)

 

 หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา โทร (02)504-7461-2