Loader

จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ย้อนขึ้นไป เป็นช่วงที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง กลิ่นและรสชาติเป็นเลิศกว่าทุเรียนที่อื่น ตลาดทุเรียนจึงมีอยู่หลายแหล่งในจังหวัดนนทบุรี

อ้างอิง
พิศาล บุญผูก. (2560). นนทบุรีศรีมหานคร. นนทบุรี: โครงการพัฒนาและ เผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริม บริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม. (2562, กันยายน 29) ตลาดทุเรียน บางลำพู. ค้นจาก https://www.facebook.com/ thaitourismsociety/photos/ตลาดทุเรียน-บางลำพู-มลประพิม-อิศร เสนาผู้อาวุโสแห่งตรอกไก่แจ้-และคุณท้วม-ทรนง-ศิล/398565363