การศึกษาทางไกล

การศึกษาทางไกล


 • แนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับการเรียนทางไกล
 • ฐานข้อมูลสารสนเทศการศึกษาทางไกล สำนักบรรณสารสนเทศ
 • ICDL : ฐานข้อมูลการศึกษาทางไกล
 • แนะนำหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล
 • มหาวิทยาลัยเปิดเพื่ออะไร*
 • Open Educational Resources : แหล่งทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการเรียนทางไกล
 • Open Learn : Open Educational Resource website
 • E-learning
 • Open Educational Resources : คุณลักษณะและเกณฑ์การพิจารณา
 • Open Educational Resources : สิทธิ์การใช้
 • Distance learning , eLearning and Online learning
 • ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม : ระบบสารสนเทศของนักศึกษารุ่นใหม่
 • อย่างไรจึงเป็นการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน
 • บริการสนับสนุนนักศึกษาในระบบเปิดและการศึกษาทางไกล
 • Directories of Open Access Journals : เครื่องมือช่วยค้นวารสารแบบเปิด
 • TCU Globe Gateway : ระบบสืบค้นทรัพยากรการเรียนรู้นนานาชาติ
 • Open Access Journals ด้านการศึกษาทางไกล
 • แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดกับการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทางไกล
 • ทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล
 • ทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกลบนเว็บไซต์
 • >ICDE องค์กรระดับสากลด้านการศึกษาทางไกล
 • รางวัลความเป็นเลิศด้านการศึกษาทางไกล
 • MOOCs: การเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์
 • สื่อสังคมออนไลน์ @มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • การศึกษาระบบเปิด มหาวิทยาลัยเปิด การเรียนการสอนทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน :อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล :แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต