มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง
22 และ 30 พฤษภาคม วันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

                                                                                                                                              
                                                                                                                                             พัชรี แขกทอง*

                พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยพิการ ณ พระตำหนัก 
คอมพ์ตัน  ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ.  2484  รวมพระชนมายุ 48 พรรษา และ สมเด็จ   
พระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จสวรรคตด้วยพระหทัยวาย ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
ณ พระตำหนักวังศุโขทัย รวมพระชนมายุได้ 79 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อยู่หลายประการ                                                                               
         ประการแรก นาม “สุโขทัยธรรมาธิราช” เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา                                                                 
      ประการที่สอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการเรียนการสอนทาง
ไกลที่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยอิสระ จึงสอดคล้องกับการปก   
ครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกำเนิดเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 7                                                          
      ประการที่สาม สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีเมื่อยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ทรงมีพระ

กรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเสมอมา เช่น วันที่ 5 กันยายน 2522 พระองค์ได้พระ       
ราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ทูลเกล้าฯ ถวายตรา มสธ. และรายงาน       
กิจการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร มหาวิทยา      
ลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดสร้างอนุสรณ์รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ 
              
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี คือ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
เป็นแหล่งรวบรวมและบริการเผยแพร่สารสนเทศอันแสดงถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมทั้ง   
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว                                     

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0 2504 7467
                                               

            
____________________________________________________________________

*บรรณารักษ์ ระดับ 6 หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ

บรรณานุกรม                                                                                                                                          

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “พิธีเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว              
และสมเด็จพระนางเจ้า  รำไพพรรณี พระบรมราชินี” 2538 (สูจิบัตร)
                                 

 

« Back Next »