มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง
พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

     ตามที่มหาวิทยาลัยจัดงานฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 30 ปี
เมื่อวันที่  1-12  กันยายน  2551 ที่ผ่านมานั้น  ภายในงานมีผู้ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย
  มากมาย  จดหมายเหตุบอกเล่าฉบับนี้จึงหยิบยกข้อความแสดงความยินดีที่ชาว  มสธ.  ส่วนใหญ่  
อาจไม่เคยเห็น  คือ  ข้อความแสดงความยินดีของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินี

ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผ่านราชเลขานุการประจำพระองค์ถึงมหาวิทยาลัย เมื่อครั้งมหา
วิทยาลัย ได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 
2524 ความว่า “ทรงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

ให้เจริญรุ่งเรืองตามที่ได้ถวายรายงานมานั้น ขอพระราชทานพรให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุข     
ความเจริญทั้งในกิจการงานและด้านส่วนตัว ขอให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจงสถิตสถา 
พร เพื่อผลิตนักศึกษามาทำงานให้ประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรืองสืบไปชั่วกาลนาน
ในการเข้า
เฝ้าฯ ถวายรายงานของมหาวิทยาลัยตามที่ปรากฏในเอกสารนั้น มีมาตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.
2522 เมื่อครั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายตรา มสธ. ซึ่งเป็นตราที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พระราช
ลัญจกร ในรัชกาลที่ 7 มาประกอบกับเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ และได้รายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
ในโอกาสนี้พระองค์ได้พระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัย
ด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างล้นพ้น
                   

                   สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการ
สนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ โทร. 7467-8
       
                                                          

 

« Back Next »