มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                      วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นอีกหนึ่งวันมิ่งมงคลของปวงชนชาวไทย เพราะเป็น
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร     
ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ มสธ. พ้นพรรณนา อาทิ                                                                              
                   ด้านการศึกษา นับเป็นเกียรติประวัติแก่ มสธ. เมี่อพระองค์ทรง เข้าศึกษาในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2525 และทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ      
 สอง)โดยนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ. ดร.เกษม สุวรรณกุล) ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ใน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2531 และเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราช    
ทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มสธ. ตั้งแต่รุ่นที่ 2 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน                                                   
                ด้านการพัฒนาที่ทำการ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยถึง 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 วันที่ 4 กันยายน 2530 วันที่ 25 มกราคม      
2532 และในวันที่ 1 ธันวาคม 2529 ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารที่ทำการ 
ของมหาวิทยาลัย ณ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในการนี้ได้ทรงปลูกต้นไม้ที่ระลึกบริเวณ     
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยด้วย                                                                                                                          
               ด้านกิจกรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 5 กันยายน 2531 เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์
ประธานในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 10 ปี และพระราชทานโล่        
สามศร ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและวันที่ 9 ธันวาคม 2531 และเป็นองค์ประธานทรงเปิดงาน        
แสดงสื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                            
                   ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2536 เสด็จพระราชดำเนินแทน
พระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ วันที่ 8 พฤศจิ
กายน2538 ทรงเปิดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี  
พระบรมราชินีณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2                                                                                                    
                       นอกจากนี้ยังพระราชทานชื่อตุ๊กตาสัญลักษณ์ 25 ปี มสธ. ว่า “อุไร ไพฑูรย์” และทรงรับ
สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์   นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัย    
สุโขทัยธรรมาธิราชอย่างหาที่สุดไม่ได้                                                                                                      
         
      

             สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ 
สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8
                                                                     

 

« Back Next »