มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 จดหมายเหตุบอกเล่า
เรื่อง  วังศุโขทัย

                      เป็นที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศ
เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์และหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี พระวรราชชายามีเนื้อที่
ประมาณ 19 ไร่เศษ ด้านตะวันออกติดถนนจักรพงษ์ ตะวันตกติดวัดประสาทบุญญาวาส (วัดขวิด)
และตลาดสามเสน  มีถนนคั่นด้านเหนือติดคลองสามเสน  ด้านใต้ติดถนนสามเสนซึ่งคั่นขวาง    
โรงพยาบาลวชิระ สร้างเมื่อ พ.ศ.2459 หลังจากที่สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ เสด็จกลับ 
จากทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ  ภายในวังประกอบด้วยตำหนักที่ประทับ 4 หลัง คือ ตำหนักที่   
ประทับ   ตำหนักไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำหนักตึก  ตำหนักน้ำเป็นที่ประทับพักผ่อน  
พระอิริยาบถ  ทรงดนตรีหรือทรงพระอักษร  ตำหนักสี่ฤดู  เป็นตำหนักไม้มีกระจกโดยรอบซึ่ง     
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี พระราชทานโดยให้รื้อจากพระราชวัง สวนดุสิตมาปลูกไว้
ปัจจุบันรื้อถวายวัดแล้ว นอกจากนี้ยังมีตำหนักเล็ก ๆ สำหรับพระพี่เลี้ยง  คลังเก็บของห้องแถว  
ห้องแถวสำหรับ
มหาดเล็กที่ยังไม่มีครอบครัว  หม่อมเจ้าเล็กๆ  ที่ทรงชุบเลี้ยงไว้  และสำหรับผู้มี
ครอบครัวที่ถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับใช้ก่อนเสวยราชย์   ภายในวังมีสวนดอกไม้  มีสนามกอล์ฟ  
เทนนิส  สัญลักษณ์ของวังศุโขทัย  คือโอ่งสุโขทัยขนาดใหญ่  ซึ่งชาวสุโขทัยน้อมเกล้าฯ ถวาย  
 เมื่อครั้งได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏ แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปก
ศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขไทยธรรมราชา  โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโอ่งนั้นไว้กลางสนามหน้า ตำหนักโดย
ทำเป็นฐานสูงรองรับไว้  เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว  เสด็จไปประทับ ณ พระที่นั่งบรม
    พิมาน ภายหลังจึงเสด็จประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน  แต่ยังคงเสด็จฯ ไปทรงพักผ่อนที่วังศุโขทัย
    เสมอ  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎร์ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกและ
นำมาทูลเกล้าฯ เสนอให้ทรงพิจารณาที่วังแห่งนี้                                                                                  


   


              หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ
ใน พ.ศ.2477 และประทับอยู่ประเทศอังกฤษ รัฐบาลใช้วังศุโขทัยเป็นที่ทำการของกระทรวงสาธารณสุข     
จนถึง พ.ศ.2493  เมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีเสด็จฯ นิวัติประเทศไทยใน พ.ศ.2492    
ได้ประทับที่วังสระปทุม แล้วแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักสวนบ้านแก้ว จันทบุรี  ใน พ.ศ.2511     
จึงเสด็จฯ กลับมาประทับ ณ วังศุโขทัยอีกครั้งจนเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2527 ณ            
วังศุโขทัย  ตำหนักหอของพระองค์                                                                                                                         

-------------------------------------------                                                                                                                            

ค้นจาก ส.พลายน้อย. “วังศุโขทัย” ใน พระราชวังและวังเจ้านาย, กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548                  
หน้า 120-127.                                                                                                                                                                
 

« Back »