มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง  ความร่วมมือในการสร้างอาคาร
ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC)

                               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐที่ใช้ระบบการเรียนการสอน
ทางไกลสมบูรณ์แบบแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบสื่อประสม
อันประกอบด้วย สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ที่ผู้เรียนสามารถเรียน 
 ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
                                                                                 
                                          สื่อการสอนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการ  
      การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีศูนย์ผลิตรายการวิทยุและ
 โทรทัศน์ที่มีขีดความสามารถสูง  เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และเผยแพร่ความรู้ไปสู่    
ประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงทุกท้องถิ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญในการขอ    
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในโครงการศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ มหาวิทยา   
ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆในการก่อสร้างอาคารอาคาร 
พร้อมอุปกรณ์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 176 ล้านบาท การก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2525    
แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2527                                                                                                                          

 


                   นอกจากนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยังให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้
คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตรายการวิทยุ และ โทรทัศน์ทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการขยายขีดความสามารถของศูนย์ผลิตรายการวิทยุ และ
โทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ญี่ปุ่นทำให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุถึงปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการให้การศึกษาตลอดชีวิตการปรับปรุง
คุณภาพชีวิต และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป                                                      
                                     สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ 

สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8
                                                                  
ที่มา :   1. เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2528 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 ณ ห้องประชุม 1514
อาคารบริหาร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                                        
          2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิธีเปิดอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 นนทบุรี สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  2528      

 

« Back Next »