มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 จดหมายเหตุบอกเล่า
เรื่อง  “ มสธ.

เปิดหลักสูตรเตรียมบัณฑิตครั้งแรกให้นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ”

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับใช้สังคมมาเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยยึดหลักการดำ
เนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา   
 การจัดการศึกษาโดยการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะ    
 ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรเตรียมบัณฑิตระหว่างมหาวิทยา
ลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับโรงเรียนโสมาภาพัฒนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์     
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลงนามความร่วมมือกับนายโด่งสยาม โสมาภา ผู้อำนวยการ

    โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ณ โรงแรมอโนมา สวิส โฮเตล การเปิดสอนหลักสูตรเตรียมบัณฑิตในครั้งนี้เป็น
 หลักสูตรที่พัฒนามาจากโครงการสัมฤทธิบัตร ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้ได้หลากหลายสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น
ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานทางวิชาการครบถ้วน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
  และพันธกิจของโรงเรียน โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาตรีของมสธ.ใน 8 สาขาวิชาและ
ใช้เวลาเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนปกติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปีจบแล้วเรียนต่อใน   
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มสธ. อีกเพียง 1 ปีก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                                     
                                                                                      

                  เมื่อจบหลักสูตรนี้จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้จากมสธ. และยังสามารถเรียนระดับ
อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นควบคู่ไปกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มสธ.ได้ นับเป็นครั้งแรกของการ
 เปิดสอนหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยเป็นการลดระยะเวลาและประหยัด
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรง
 งานในระยะเวลาอันสั้น                                                                                                                                         


                  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8
                                                                      
  ที่มา : 1. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2552 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม
สารนิเทศ 1 อาคารบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                
          2. “มสธ.เปิดหลักสูตรเตรียมบัณฑิตครั้งแรกให้นักเรียนมัธยม โรงเรียนโสมาภาพัฒนา” มติชน
11295  (11 กุมภาพันธ์  2552) หน้า 9                                                                                    

 

« Back Next »