มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 


จดหมายเหตุบอกเล่า
เรื่อง

มสธ.ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาบริการเพื่อคนพิการ


               
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษา
ในระบบทาง
ไกล โดยยึดหลักปรัชญา
การศึกษาตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนแบบไม่จำ
กัดสถานภาพใดๆ รวมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่นผู้พิการ ดังนั้น มสธ. จึงตระหนักถึงกลุ่มคน
  พิการที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับคนปกติ ตั้งแต่พ.ศ. 2549เป็นต้นมา มสธ.ได้จัด
หาบริการทางการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการทุกประเภท เช่น จัดห้อง
สอบ พิเศษในสนามสอบทั่วประเทศ จัดให้มีห้องน้ำและทางลาดในอาคารฝึกอบรมและจัดทำ 
 ข้อสอบแบบเทปบันทึกเสียง ที่สำคัญมสธ.ได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ      
(DSS  Center) http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/Guide/DSS_Center/index.html             
         เพื่อทำหน้าที่จัดกิจกรรมให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการและจัดประ

  ชุมฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ายคนพิการ โดยจัดกิจกรรมหลักที่สำคัญคือ การจัดทำหนังสือเสียง
 เดซี  (DAISY : Digital Accessible Information System) เป็นสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาพิการ
 ทางสายตาที่มีทั้งภาพ ข้อความและเสียงบรรยาย โดยผู้ใช้สามารถค้นหา เลือกฟังเนื้อหาส่วน
ต่างๆและคั่นหน้าของหนังสือเสียง ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยมี  2 ชุดวิชานำร่องคือ นิติ
 ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการจัดทำหนังสือเสียงเดซี หัวใจสำคัญคือ อาสาสมัครช่วย
  อ่านจะต้องฝึกฝนเรื่องการออกเสียง อักขระ การเว้นวรรคของประโยค การเน้นคำและน้ำเสียง
ของผู้อ่านซึ่งมีผลต่อการฟัง นอกจากนี้ มสธ.ยังร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบริการทางการศึกษาแก่  
คนพิการ ในงาน “มหกรรมวันคนพิการสากล” ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมพ.ศ. 2552 ณ.
อาคารชาเลนเจอร์  เมืองทองธานี  คาดว่าในปีพ.ศ. 2553 มสธ. จะให้บริการนักศึกษาพิการทุก
    ประเภท
แบบครบวงจร ให้สามารถศึกษาได้ตามศักยภาพของตนเองในระบบการศึกษาทางไกล


                  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8
                                                                      
  ที่มา : รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11/2551
                 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 ชั้น 4 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                         

 

« Back »