มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง การเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 11
เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูน
วิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและให้โอกาสผู้สำเร็จมัธยมศึกษาได้ขยายการศึกษาต่อ ซึ่งผู้เรียน สา
มารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน                                                                                      
               ภายหลังจากการสถาปนา (5 กันยายน 2521) มหาวิทยาลัยใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อ
การเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ  2 ปี  จึงได้  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2523  โดยมี
ผู้สนใจลงทะเบียนเรียน  จำนวน  82,037 คน  สาขาวิชาที่เปิดสอน 3 สาขาวิชาแรก คือ สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ                                                                  
            ปัจจุบันมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไปแล้วเป็นจำนวน 25 รุ่น หรือประมาณ 357,998 คน และ
มีสาขาวิชาที่เปิดสอน  12  สาขาวิชา  นับได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับใช้สังคมมาเป็นระยะเวลา      
เกือบ 30 ปี ดังแสดงให้เห็นตามความหมายของตราสัญลักษณ์ 30 ปี มสธ.ที่ออกแบบโดยมีตัวเลข   
30  เอียงขึ้นสู่ด้านบนเปรียบเสมือนการมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ไปสู่สังคม    
พร้อมโอบรับด้วยลายเส้นรูปคนที่มากกว่า  1  เป็นการสื่อแทนความหมายของสังคมที่ตอบรับ  ส่วน  
ลายริ้ว  3  เส้น  แทนสัญลักษณ์สามศรที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศที่สูงขึ้น  เหมือนการเพิ่มพูน  วิทย
ฐานะ และ ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม  ภายใต้ลายเส้นยังมีโครงร่างของยอดเจดีย์ทรงพุ่ม  
ข้าวบิณฑ์ ซึ่งถือเป็นสื่อสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                             สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการ
สนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 โทร. 7467-8
                                                       

-----------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา: 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามศร : เอกสารนิเทศทางวิชาการ นนทบุรี สำนัก             
วิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528                                                                  
  2. “ตราสัญลักษณ์ 30 ปี มสธ.” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค้นคืนวันที่ 18 มิ.ย. 2551
จากเวิลด์ไวด์เว็บ
: http://eservice.stou.ac.th                                                            


 

« Back Next »