มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 


จดหมายเหตุบอกเล่า ตอน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

               ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเดือนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเต็มไปด้วย
   บรรยากาศแห่งความปลื้มปีติยินดี   เพราะเป็นเดือนที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต  
และ มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  ปีนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมารเสด็จ
 พระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   ประจำปีการศึกษา
   2549 ณ อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม
2551  
นับเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 25 จากที่มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญา  
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                                                            
             
                  มหาวิทยาลัยจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกแก่บัณฑิต  รุ่นที่ 1 ประจำปี
  การศึกษา  2525  ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26–27 และ 29–31 มีนาคม
  2527 ในปีนั้นมีผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี จำนวน 9,594   คน จาก 2 สาขาวิชา คือ สาขา 
วิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ และ บัณฑิตที่เข้ารับปริญญาคนแรก   คือ          
นายกมล  ปลอดทอง                                                                                                                             
                     
                          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมา

พระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนั้นและพระราชทานพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า       

            “...มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชมีจุดประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งว่าจะส่งเสริมวิชาการ
 และวิชาชีพชั้นสูงโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคลให้แต่ละบุค 
  คลสามารถสร้างความเจริญมั่นคงแก่ตนเอง  สังคม  และ  บ้านเมือง ให้ยิ่งขึ้นดังนี้บัณฑิตของ  
 สถาบันนี้ย่อมจะต้องเข้าใจแน่ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาความรู้  หรือ  ศิลปวิทยาการทั้งปวงว่า
  คือปัจจัยสำคัญที่สุด ในการสร้างความเจริญ   แต่นอกจากวิชาความรู้แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุก 
   คนจำเป็นต้องมี   คือ   วินัย   เพราะวินัยนั้นเป็นพื้นฐานรองรับวิชาความรู้   ช่วยให้บุคคลทรงคุณ

 ความรู้อยู่ได้ และส่งเสริมให้สามารถนำความรู้มาปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์ได้...”
                   
 

            จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นให้ 
ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาความรู้ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างความเจริญ และพระ
  องค์ยังทรงเน้นย้ำให้ทุกคนมี วินัย เพราะวินัยจะทำให้สามารถนำวิชาความรู้มาปฏิบัติได
้หาก
  ทุกคนสามารถอัญเชิญ พระบรมราโชวาทนี้มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจะเป็นมิ่งมงคล   
  กับชีวิต และ  ทำให้ประสบผลสำเร็จในประการทั้งปวง  สมดังจุดประสงค์สำคัญของมหาวิท 
  ยาลัยที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของแต่ละบุคคล ให้สามารถสร้างความเจริญทั้งแก่ตนเอง    
สังคม และ บ้านเมืองให้ดีขึ้นได้                                                                                             
     

____________________________________________________________________


ที่มา: 1. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2525 ณ อาคารใหม่สวน  
  อัมพร กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มีนาคม 2527                                                                              
           2. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2525 ณ อาคาร ใหม่สวนอัม 
    พรวันที่ 26–27 และ 29–31 มีนาคม 2527                                                                                           

 

« Back  Next »