มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 จดหมายเหตุบอกเล่า
เรื่อง  “ ทุนเสริมสมอง ”

                เมื่อ พ.ศ. 2522 เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นสถาบันเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เยาวชนไทยจึงได้จัด
ให้มีโครงการทุนการศึกษาของเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โดยให้ทุน
สนับสนุนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่เรียนดีแต่ขาด  
แคลนทุนทรัพย์ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดสรรทุนระดับ
อุดมศึกษา
ต่อมาในพ.ศ. 2524 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสมัยนั้น  ในฐานะกรรมการบริหารทุนการ   
ศึกษาของเครือบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ“ทุนเสริมสมอง”เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
และ  
เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา การจัดสรรมอบทุนเสริมสมองจะพิจาร
ณาจากนักเรียน  ทั่วประเทศที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีผลการเรียนดีเด่น  มี
  ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในชนบท เพื่อ
 ให้ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1จนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งจะจัดสรรให้ทุกจังหวัด จัง
หวัดละไม่น้อยกว่า 1 ทุน ทุนที่ได้มาจากเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เป็นหลักและจากผู้มีจิตร
 
ศรัทธาบริจาคสมทบเข้ากองทุนเสริมสมอง โดยแบ่งทุนออกเป็น  3 ประเภทคือทุนถาวร  ทุน
รายปี และ ทุนบริจาคตามอัธยาศัย                                                                                                

            ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2526  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการนักเรียนสาธิต
เสริมสมอง  โดยรับนักเรียนทุนเสริมสมองทุกคนเข้าเป็นนักเรียนสาธิตเสริมสมองของมหา  
วิทยาลัย เพื่อเป็นการติดตามดูแลและบริการทางวิชาการ ตลอดจนแนะแนวและพัฒนาด้าน 
ต่างๆควบคู่ไปกับการให้ทุนในการมอบทุนเสริมสมองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับ 
 พระมหากรุณาธิจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชน
ครินทร์ เสด็จพระดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานทุนเสริมสมองแก่นักเรียนทุน
 จำนวน 4 รุ่น รุ่นแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2525 ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา รุ่นที่ 2 เมื่อวัน
ที่  3 กันยายน 2526 ณหอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี รุ่นที่ 3และรุ่นที่ 4  เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2528 ณ อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                      

           สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  ฝ่ายบริการสนเทศ
สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8                                                              
  ที่มา :  1. สำนักบรรณสารสนเทศ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย กล่องที่ 38 แฟ้มที่ 1-6 เอกสาร
                    ส่วนบุคคลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เรื่อง ทุนเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
   มาธิราช
(พ.ศ. 2525-2527)                                                                                          
     2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 7 ปี มสธ. 5 กันยายน พ.ศ. 2528 นนทบุรี โรงพิมพ์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
                                                                     

   
 

« Back »