มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง
อาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


                      ชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เป็นชื่อพระราชทานที่เกี่ยวข้องกับพระนามเดิมใน
   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัย
ธรรมราชาดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้จัดสร้าง  “ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์”  เพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและเพื่อใช้ในงานพิธีการสำคัญของ
มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                      

                    ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัย มียอด
เป็นพุ่มบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย ตั้งอยู่กลางสระน้ำ(ตระพังเขียว-ทอง) เป็นจุดเด่นและ

เป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย จำนวน 3 ชั้นสำหรับ
ใช้เป็นหอประวัติ มีห้องรับรองและบริเวณประดิษฐานรูปปั้นและสิ่งสำคัญของมหาวิทยาลัย                                       สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ 
สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8                                                       
ที่มา : 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักงานอธิการบดี “อาคารสัญลักษณ์ ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์”
ม.ป.ป. (แผ่นพับ)
                                                                                       
             2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการอุทยานการศึกษา นนทบุรี สำนักงานอธิการบดี ม.ป.ป.

 

« Back »