มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 และเปิดรับสมัคร
นักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2523 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาในปีแรก   
มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องกำหนดสีที่จะใช้เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยดังเช่นมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดัง     
นั้นเมื่อวันที่  6  สิงหาคม พ.ศ.  2522  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงมีมติให้ใช้       
สีเขียวทอง
เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลคือ สีเขียวเป็นสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระบรม      
 ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   และถือเป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อ           
   มหาวิทยาลัย
ส่วนสีทองเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล                                                               

              นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ ต้นปาริชาต หรือ ต้นทองหลางลาย เป็นต้นไม้ประจำ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีใบเป็นสีเขียวและมีลายริ้วตามแนวเส้นใบเป็นสีทอง ตรงกับสีเขียวทองซึ่ง   
เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช 
กุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดที่ทำการของมหาวิทยาลัยและทรงปลูกต้นปาริชาต  
   ที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย                                                                                                                           


                   

              สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  ฝ่ายบริการสนเทศ 
  สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8
                                                       
     ที่มา : 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5/2522 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม
2522  ณ ห้องท่านรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย                                        
                    2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 ปี มสธ. นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531                                                                                                                                      

 

« Back Next »