มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                5 กันยายน พ.ศ. 2521 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลายคนคง
ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งที่มาของวันสำคัญนี้อาจมี
  ความแตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นอยู่บ้างตรงที่มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักถือเอาวันที่ประกาศใน 
  ราชกิจจานุเบกษาเป็นวันสถาปนา แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถือว่าวันที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย
คือ วันที่ 5 กันยายน
  พ.ศ. 2521 เป็นวันมิ่งมงคลสูงสุดของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงถือ 
เอาวันนี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย                                                                                                    
                                หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
21 กันยายน พ.ศ. 2521 และมีผลใช้บังคับตามกฎหมายตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2521 ปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบสามทศวรรษ
 ที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งนี้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและ
สังคมไทย ดังสโลแกนที่ใช้ในโอกาสครบรอบ 30 ปี มสธ. คือ 30 ปี มสธ. ก้าวไกลรับใช้สังคม     
                         สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  ฝ่ายบริการ-
สนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

« Back Next »