มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 


จดหมายเหตุบอกเล่า
เรื่อง   มสธ.

ร่วมลงนามกับ 10 สถาบัน เพื่อจัดตั้ง “เครือข่ายวิจัยประชาชื่น”


              
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน
รวม 10 แห่ง
เพื่อจัดตั้ง “เครือข่ายวิจัยประชาชื่น” โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม
พ.ศ.  2552 ณ ห้องประชุม  อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สถาบันที่ร่วมลงนามทั้ง  10 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ-
ฑิตย์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   วิทยาลัยราช-  
พฤกษ์  
และสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์                                                                    

                 การจัดตั้งเครือข่ายวิจัยประชาชื่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครือข่ายการวิจัย
ร่
วม
มือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วม
และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้
ประโยชน์ในสังคมเครือข่ายวิจัยประชาชื่นเป็น   
เครือข่ายที่มุ่งเน้น
การวิจัยเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระยะแรกจะ
วิจัยในเขตพื้น 
ที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี
และกรุงเทพมหานคร ในอนาคตจะขยายไปสู่พื้นที่ต่างๆให้กว้าง
ขึ้น สำหรับ
โครงการวิจัยที่เริ่มดำเนินการแล้ว ได้แก่ โครงการ การประชุมทางวิชาการ และ
 นำ
เสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปี  2552 จะจัดขึ้นในวันที่  1-2 กันยายน พ.ศ. 2552  
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ โครงการการประชุมวิชาการทางการบริหาร และ
การจัดการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “การบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต : ทางเลือก ทางรอด” จะจัด
ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                 


                  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  โทร. 7467-8
                                                                      
  ที่มา : 1.มสธ.จับมือ 10 สถาบัน ร่วมลงนามเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” มติชน 11414 (10 มิถุนายน 2552)
หน้า 9          
                                                                                                                              
          2. “เครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ค้นคืนวันที่ 17 มิถุนายน 2552 จากเวิลด์ไวด์เว็บ :                              
http: //laic.dpu.ac.th/the_net.html                                                                                        

 

« Back Next »