มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 


จดหมายเหตุบอกเล่า
เรื่อง
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน คืนสู่ธรรมชาติ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  

               
                   การดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมุ่งหวังการสร้างฐานะความมั่นคง
ให้กับตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญทางด้านวัตถุและความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต  
    ประจำวันทำให้เกิดการ แข่งขันทางด้านธุรกิจมากจนเกินไปจนในที่สุดสังคมเศรษฐกิจไทยเกิด
การล่มสลายและหาทางออกไม่ได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   ทรงให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่
อย่างเป็นสุข โดยยึดหลักการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสร้างฐานะที่พึ่งพาตนเองได้ ใช้ชีวิต 
พอประมาณไม่โลภมากและไม่เบียดเบียนคนอื่น                                                                                   

                                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดเด่นเรื่อง
    เรียนการสอนทางไกล จึงได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการและเผยแพร่ผ่านช่องทางหลัก 3 ช่องทาง คือ การ
  เรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้จัดทำเว็บไซต์ชื่อ ศูนย์การเรียน
รู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
                                                        
ใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า http: //cdlearnse.stou.ac.th ซึ่งเป็นฐานข้อมูลใหญ่ระดับประเทศ เป็นแหลงเรียน
  รู้ทุกเรื่องแบบบูรณาการและครบวงจรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชนทั่วประเทศมี
  ทั้งแนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากประชาชนทั่วทุกภาคของประ
เทศโดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย สามารถโต้ตอบได้เหมือนการเรียนในห้องเรียน
ปกติ นอกจากนี้สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ยังได้จัดทำเว็บไซต์ ศูนย์การจัดการ
ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนา (http://www.agkmstou.com/ 2008/about.php)เพื่อให้บริการ   
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย ถ้าหากใครที่
กำลังมองหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และหาช่องทางทำมาหากินแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็สา
มารถเข้าไปอ่านและศึกษาดูได้จาก 2 เว็บไซต์นี้ และท่านอาจจะได้อาชีพใหม่ที่ถูกใจท่านก็ได้


                  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 โทร. 7467-8                                                                                                          
  ที่มา : รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8/2552 
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552
ณ ห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                         

 

« Back Next »