มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 


จดหมายเหตุบอกเล่า
เรื่อง

เครือข่ายต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว สู้วิกฤตสังคมไทย


               
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคมซึ่งทำหน้าที่หล่อหลอมให้คนในสังคมมี
บุคลิก
ลักษณะนิสัยทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปยิ่งในปัจจุบันวัฒนธรรมต่างประเทศมีอิทธิพลต่อสังคม  

สังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ จนลืมวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยไป ในที่สุดทำให้เกิด   
ปัญหาสังคมตามมามากมาย อาทิ ปัญหาวัยรุ่นกับยาเสพติด ปัญหาเด็กเร่ร่อน การค้าประเวณี
ของวัยรุ่น วัยรุ่นท้องในวัยเรียน ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ฯลฯ ปัญหาต่างๆที่กล่าวมา
 นี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านสัมพันธภาพของครอบครัว กล่าวคือสมาชิกในครอบครัวไม่รู้บท
บาทหน้าที่หรือรู้แต่ไม่ทำตามหน้าที่ของตนโดยจะเห็นได้จากการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับการ   
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบัน                                    
                ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจำเป็นต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนและรวมพลังสร้างเครือข่าย
 พัฒนาครอบครัวซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนครอบครัว หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ว
ทุกภูมิภาคในประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย                                                           
(Link ไปที่ http://www.stou.ac.th/offices/ord/cres/crspec06.pdf) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์            
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพัฒนาครอบครัวซึ่งมีการ    
 ดำเนินงานที่ผ่านมาหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะแกนนำชุมชนให้สามารถทำงานเชิงรุกเพื่อยุติ 
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จัดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 และโครงการประชุมวิชาการครอบ 
ครัวปี 2553 ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ สู้วิกฤตครอบครัวไทย                                                        
(Link ไปที่  http://www.hrm.chula.ac.th/letter/2552/pdf/12-52/in_10214_2552.pdf) จัดเมื่อ                    
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายด้านพัฒนาครอบครัวเข้าร่วมเป็นเจ้า 
สมาชิกในครอบครัวสามารถร่วมเป็นเครือข่ายภาพ ประมาณ 22 หน่วยงาน ถึงอย่างไรก็ตาม
เราในฐานะเป็นเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่     
ของตนเอง ประพฤติให้อยู่ในศีลธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เท่านี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่ง  
ในการสร้างสังคมครอบครัวไทยให้เข้มแข็งได้                                                                                      


                  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 โทร. 7467-8                                                                                                          
  ที่มา : รายงานการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่  13/2548  วันที่  9 มิถุนายน  2548  ณ 
อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                 

 

« Back Next »