มสธ. ห้องสมุด หน้าหลัก
 

 

จดหมายเหตุบอกเล่า เรื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้บุกเบิกการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยต้นแบบ

                                                                                                                       นางสาววราภรณ์ยงบรรทม*

                         ในแวดวงอุดมศึกษาไทยถ้ากล่าวถึงศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านแทบจะไม่มี
ใครที่ไม่รู้จักบุคคลท่านนี้ ท่านเป็นปูชนียบุคคลด้านอุดมศึกษาไทย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญคือ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บุกเบิกระบบการศึกษาทางไกลและเป็นผู้ร่วมก่อ
ตั้งมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการศึกษาทางไกลแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค คือ  มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อประมาณ 30  ปีมาแล้วศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการศึกษาทางไกลเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้ประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง  จึงได้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น
และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรก  ท่านได้น้อมนำเอากระแสพระราชดำรัสของพระบาทสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินเพื่อจัดตั้งที่ทำการ
ของมสธ.มาเป็นปณิธานสำหรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจนมสธ.ได้รับรางวัลมหาวิทยา
ลัยเปิดดีเด่นของโลกจาก      International  Council  for   Distance  Education ( ICDE ) และ
Commonwealth of  Learning นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเซีย
(AAOU)และเป็นนายกสมาคมคนแรก

                         ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านเป็นผู้ที่คิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับวงการศึกษาหลาย
ประการ อาทิ งานค่ายอาสาสมัครของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยสถาบันในมหาวิทยาลัย
เปิด งานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยในเรือนจำซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มสธ.กับกรมราชทัณฑ์ โครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมองของมสธ.และสหกิจศึกษาซึ่งเป็นผู้มีคุ
ณูปการต่อวงการศึกษาและเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมนำความรู้สังคมตลอดมา สมควรที่จะได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติและนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

                                                                                ◌◌◌◌◌◌

          สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3
โทร.  7467-8

* บรรณารักษ์ 6 หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศสำนักบรรณสารสนเทศ

          ที่มา : 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 ปี มสธ. นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช 2531
                      2. วิจิตรกิตติวิชญาจารย์นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2550

 

« Back »